Naršant privačiuoju režimu apsipirkti negalima

Naudojimo sąlygos

Sveikiname jus apsilankius „Jeunesse Global, LLC“ (toliau – „Jeunesse Global“ arba mūsų) interneto svetainėje jeunesseglobal.com (toliau – Svetainė). Jūs (toliau – Vartotojas) paprašėte prieigos prie Svetainės bei mūsų Svetainėje teikiamų paslaugų (kurios apibūdintos toliau), taip pat prieigos prie informacijos, vaizdų, grafinės medžiagos, duomenų, teksto, failų, nuorodų, nuotraukų, garso ir vaizdo įrašų, pranešimų, programinės įrangos, komunikacijos, turinio, struktūros, dizaino, kompiliacijos, magnetinio vertimo, skaitmeninės konversijos, HTML, XML, „Java“ kodo ir kito su Svetaine susijusio turinio (toliau bendrai vadinama Turinys). Atidžiai perskaitykite šias Svetainės ir Turinio naudojimo sąlygas ir nuostatas (toliau – Naudojimosi sąlygos). Gauti prieigą prie Svetainės ir Turinio ir jais naudotis jūs galėsite tik su sąlyga, kad sutinkate ir priimate šias Naudojimosi sąlygas be jokių pakeitimų, Spustelėję mygtuką Sutinku, jūs sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų. Jeigu paspausite mygtuką Nesutinku, Svetaine naudotis negalėsite. Atkreipkite dėmesį, kad kitoms Svetainės dalims gali būti taikomos papildomos ir (arba) kitokios naudojimosi sąlygos.

Prieiga

Mes galime suteikti jums daug įvairių išteklių, pavyzdžiui, naujienų ir informacijos apie „Jeunesse Global“, jūsų paskyros informaciją, galimybę bendrauti su „Jeunesse Global“ elektroniniu būdu ir naudotis paslaugomis bei informacija, kuri kartkartėmis tampa prieinama Svetainėje (toliau – Paslaugos). Mes pasiliekame teisę išimtinai savo nuožiūra bet kuriuo metu nutraukti, pakeisti arba sustabdyti jūsų prieigą prie Svetainės, Turinio ir Paslaugų (dėl bet kokios priežasties arba be priežasties). Visų pirma ir be apribojimų mes galime nutraukti, pakeisti arba sustabdyti jūsų prieigą prie Svetainės, Turinio ir (arba) Paslaugų, jeigu nesilaikote šių Naudojimosi sąlygų ir, jeigu esate „Jeunesse Global“ platintojas, savo Paraiškos ir Sutarties (toliau – Sutartis su „Jeunesse“) sąlygų arba pažeidžiate mūsų arba bet kurios kitos šalies teises.

Privatumas

Į šias Naudojimosi sąlygas taip pat įtraukti mūsų Privatumo nuostatai, kurie yra jų dalis.

Elgesys

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: a) esate ne jaunesnis (-ė) negu 18 metų amžiaus, b) Svetaine ir Turiniu naudojatės teisėtai ir nepažeidžiate jokių teisės aktų bei norminių dokumentų, galiojančių toje jurisdikcijoje, kurioje gyvenate arba iš kurios naudojatės ar kitu būdu pasiekiate Svetainę, c) visa jūsų mums pateikta informacija (jei yra) yra teisinga, d) jūs turite juridinę teisę ir galite sutikti su šiomis Naudojimosi sąlygomis, e) Svetaine ir Turiniu naudojatės laikydamiesi šių Naudojimosi sąlygų (o jei esate „Jeunesse Global“ – Sutarties su „Jeunesse“, nuostatų ir tvarkos), f) Svetaine ir Turiniu naudojatės laikydamiesi visų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatų, g) galite prisiimti ir prisiimate bet kokią su Svetaine ir Turiniu susijusią riziką, ir h) jūs suprantate ir sutinkate su Svetainės ir Turinio naudojimo nuostatomis, sąlygomis ir susijusia rizika.

Negavę išankstinio ir aiškaus mūsų rašytinio sutikimo, jūs negalite kopijuoti, perduoti, platinti, parduoti ar skelbti visos (be išimties) Svetainės, Turinio arba Paslaugų. Jeigu jūs naudojatės Turiniu, pavyzdžiui, jį atsispausdinate, jūs negalite pakeisti arba pašalinti jokio Turinyje esančio ar su juo susijusio pranešimo, ženklo arba žymėjimo, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių pranešimais, prekių ženklais ir atsakomybės atsisakymu. Remdamiesi Svetaine arba Turiniu jūs negalite kurti išvestinių darbų. Naudodamiesi prieiga prie Svetainės ir Turinio ir (arba) Svetaine ir Turiniu, jūs sutinkate:

 • (i) nenaudoti Svetainės, Turinio arba Paslaugų (visiškai arba iš dalies) kitaip, negu tai aiškiai nurodyta Naudojimosi sąlygose, arba nenaudoti Svetainės ir Turinio jokiam tikslui, kuris yra neteisėtas, amoralus ar uždraustas šiomis Naudojimosi sąlygomis arba bet kokiais galiojančiais vietiniais, valstybiniais arba federaliniais įstatymais, kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais;
 • (ii) nenaudoti Svetainės, Turinio arba Paslaugų jokiu būdu, kuris galėtų pažeisti, išjungti, perkrauti arba pakenkti Svetainei, Turiniui arba Paslaugoms, arba trukdyti kitai šaliai naudotis Svetaine, Turiniu arba Paslaugomis;
 • (iii) negauti ir nebandyti gauti jokios medžiagos, informacijos arba kito Turinio jokiomis priemonėmis, kurios sąmoningai nebuvo padarytos prieinamos arba pateiktos Svetainėje;
 • (iv) neapeiti arba nebandyti apeiti jokių Svetainės saugos funkcijų;
 • (v) jokiu būdu nekeisti, netrinti, nedekompiliuoti, neardyti ir neatlikti atvirkštinės Svetainės, Turinio ir Paslaugų inžinerijos;
 • (vi) neįkelti, nesiųsti el. paštu ir naudojantis Svetaine arba Paslaugomis kitaip neperduoti jokios reklaminės, akcijų arba kitos neleidžiamos informacijos, įskaitant (bet neapsiribojant) šlamšto laiškus, apklausas nepageidaujamą el. paštą, brukalus, grandininius laiškus arba piramidines struktūras;
 • (vii) neįkelti, neskelbti, nesiųsti el. paštu ir kitaip neperduoti jokios medžiagos, kurioje yra „Trojos arklių“, „kirminų“, programinės įrangos virusų arba bet kokių kitų kompiuterių kodų, failų arba programų, skirtų arba galinčių sutrukdyti, sunaikinti, sutrikdyti arba apriboti Svetainės, Turinio, Paslaugų arba bet kokios kitos kompiuterių programinės įrangos, aparatūros arba telekomunikacijų įrangos funkcionalumą;
 • (viii) nenaudoti jokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant elektroniniais „vorais“, dokumentų aptikimo programomis arba „robotais“, jeigu norite atsisiųsti duomenis iš bet kokios mūsų duomenų bazės;
 • (ix) be išankstinio, aiškaus ir rašytinio mūsų sutikimo duomenų iš jokios mūsų duomenų bazės neįtraukti į jokius el. laiškus arba kitus „baltuosiuose puslapiuose“ nurodytus produktus ir paslaugas, nesvarbu, ar veikiančius naršyklės, ar klientui nuosavybės teise priklausančių arba internetinių programų pagrindu.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jeigu nenurodyta kitaip, Svetainė ir Turinys yra „Jeunesse Global“, su ja susijusių asmenų, licencijos davėjų ir kitų trečiųjų šalių nuosavybė ir yra saugomas taikomų autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių ir įstatymų. Išskyrus tuos atvejus, kai tai konkrečiai leidžiama šiose Naudojimosi sąlygose, jums griežtai draudžiama kopijuoti, perskirstyti, naudoti arba skelbti Turinį. Šiomis Naudojimosi sąlygomis arba dėl to, kad jūs turite prieigą prie Svetainės, Turinio arba Paslaugų arba jais naudojatės, nesuteikiamos jokios nuosavybės teisės, kiti interesai arba licencija, susiję su bet kokiu patentu, autorių teisėmis, prekių ženklais, komercinėmis paslaptinis ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis arba Turiniu.

Visi Svetainėje arba Turinyje rodomi prekių ženklai, paslaugų ženklai, firminiai pavadinimai ir autorių teisių ženklai yra mūsų arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Jūs neįgyjate jokių teisių ar licencijų į jokius Svetainėje rodomus prekių ženklus, paslaugų ženklus, firminius pavadinimus arba autorių teises.

Prieiga prie Svetainės ir Turinio bei galimybė naudotis mūsų Paslaugomis jums suteikiama tik verslo tikslais. Jūs negalite atkurti, pakartotinai skelbti, platinti, priskirti, sublicencijuoti, kopijuoti ir ruošti išvestinių darbų, naudodamiesi Svetaine arba Turiniu arba padaryti mūsų Paslaugas prieinamas kitiems asmenims. Visos teisės į Svetainę ir Turinį, kurios nėra aiškiai suteiktos šiomis Naudojimosi sąlygomis, lieka mūsų arba mūsų licencijų davėjų nuosavybė.

Konfidencialumas ir nuosavybę sudaranti informacija

Naudodamiesi Svetaine jūs galite turėti prieigą prie informacijos, kuri yra konfidenciali arba mūsų ar mūsų tiekėjų, licencijų davėjų ar kitų panašių subjektų nuosavybė. Sąvoka „nuosavybės teise priklausanti informacija“ reiškia bet kokią mūsų, mūsų tiekėjų, licencijų davėjų ar kitų panašių subjektų informaciją arba medžiagą, kuri yra nuosava arba konfidenciali ir apima bet kokią toliau nurodytą informaciją ir medžiagą, kuriai licenciją suteikė, kuri priklauso arba buvo sukurta bet kokios iš minėtų šalių arba jų atstovų, – tai verslo duomenys ir planai, verslo informacija, produktų receptai ir specifikacijos, rinkodaros planai ir strategijos, finansinės ataskaitos, platintojų sąrašai ir informacija, genealogijos, atlygio planai ir finansinė informacija, klientų sąrašai ir duomenys, kainodara, nuolaidos, kompiuterių programos ir sąrašai, šaltinių ir (arba) objektų kodai, programinė įranga ir kita panaši nuosavybės teise priklausanti informacija. Jūs suprantate ir pripažįstate, kad nuosavybės teise priklausanti informacija priklauso arba buvo suteikta pagal licenciją mums, mūsų tiekėjams, licencijų davėjams arba kitiems panašiems subjektams, ir tam buvo skirta daug laiko, pastangų ir išlaidų, todėl nuosavybės teise priklausanti informacija yra vertingas, ypatingas ir unikalus mūsų, mūsų tiekėjų, licencijų davėjų arba kitų panašių subjektų turtas, kuris mums teikia reikšmingą konkurencinį pranašumą. Todėl jūs turite išlaikyti konfidencialumą ir neatskleisti nuosavybės teise priklausančios informacijos jokiam kitam asmeniui arba subjektui, negavę išankstinio rašytinio mūsų sutikimo. Jūs būsite atsakingi už visus šių Naudojimosi sąlygų pažeidimus ir bet kokį neleidžiamą nuosavybės teise priklausančios informacijos arba atskleidimą. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus, norminius dokumentus arba dėl teismo sprendimo jūs privalote atskleisti bet kokią nuosavybės teise priklausančią informaciją, privalote nedelsdami mums apie tai pranešti, kad mes galėtume siekti apsauginės teismo nutarties arba kitos tinkamos teisių gynimo priemonės. Be to, jeigu jūs esate priversti atskleisti bet kokią nuosavybės teise priklausančią informaciją, turite atskleisti tik tą nuosavybės teise priklausančios informacijos dalį, kurią esate teisiškai įpareigoti atskleisti, ir tai patvirtino jūsų lėšomis pasitelktas teisinis konsultantas. Mums paprašius, jūs turite grąžinti visą medžiagą, kurioje yra nuosavybės teise priklausančios informacijos.

Nebaudžiamumo garantija

Jūs turite atlyginti žalą ir apsaugoti nuo ieškinių mus, mūsų susijusius asmenis, licencijų davėjus, savininkus, pareigūnus, direktorius, darbuotojus, subrangovus, informacijos teikėjus, tiekėjus, teisininkus, atstovus, patronuojančias ir dukterines įmones bei susijusius ūkio subjektus ir kiekvieno iš jų savininkus, pareigūnus, direktorius, darbuotojus, subrangovus, teisininkus, atstovus, patronuojančias ir dukterines įmones bei susijusius ūkio subjektus (drauge vadinama – su mumis susijusios šalys) nuo bet kokios atsakomybės, žalos, pretenzijų, ieškinių, bylų, sąnaudų ir išlaidų, įskaitant (bet neapsiribojant) pagrįstus atlyginimus teisininkams, susijusių su jūsų: a) nesugebėjimu laikytis bet kokios šių Naudojimosi sąlygų nuostatos arba b) naudojimusi Svetaine arba Turiniu. Mes neprivalome atlyginti žalos, ginti, kompensuoti arba apsaugoti jūsų nuo atsakomybės, kylančios iš, susijusios su arba atsirandančios dėl šių Naudojimosi sąlygų ir nuostatų, Svetainės, arba jūsų galimybės pasiekti arba naudotis Svetaine arba turiniu.

Atsakomybės atsisakymas

MES JOKIU TIKSLU NEDAROME JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS, PASLAUGŲ ARBA SVETAINĖJE ESANČIO TURINIO TINKAMUMO, PATIKIMUMO, PRIEINAMUMO, SAVAILAIKIŠKUMO IR TIKSLUMO. ATSIŽVELGIANT Į TAI, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, SVETAINĖ IR VISAS JOS TURINYS, PASLAUGOS, PROGRAMINĖ ĮRANGA IR PRODUKTAI PATEIKIAMI „KAIP YRA“, „SU VISOMIS KLAIDOMIS“ IR „KAI PRIEINAMA“. MES ATSISAKOME BET KOKIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, KYLANČIŲ IŠ ARBA SUSIJUSIŲ SU SVETAINE, PASLAUGOMIS IR TURINIU, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) TEISIŲ NEPAŽEIDIMO, TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS IR GARANTIJAS, KYLANČIAS IŠ ĮSTATYMŲ, ĮSTATŲ, PREKYBOS VEIKLOS, SANDORIŲ SUDARYMO IR BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL SVETAINĖS, TURINIO IR PASLAUGŲ BEI BET KOKIŲ VEIKSMŲ, KYLANČIŲ IŠ MŪSŲ DALYVAVIMO TEIKIANT BET KOKIĄ PASLAUGĄ. 

SVETAINE, PASLAUGOMIS IR TURINIU JŪS NAUDOJATĖS IŠIMTINAI SAVO NUOŽIŪRA. NORS TURINYS KARTKARTĖMIS GALI BŪTI ATNAUJINAMAS, JIS GALI BŪTI PASENĘS IR (ARBA) JAME GALI BŪTI NETIKSLUMŲ ARBA RAŠYBOS KLAIDŲ. MES NEATSAKOME UŽ JŪSŲ NEGALĖJIMĄ ARBA NESUGEBĖJIMĄ (DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES) GAUTI PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS ARBA TURINIO, ARBA KITAIP NAUDOTI ARBA GAUTI IŠ JŲ ARBA SU JAIS SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ AR PASLAUGAS ARBA PIRKTI IŠ MŪSŲ. MES NEGARANTUOJAME, KAD SVETAINĖ, PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS BUS SUDERINAMOS SU BET KOKIOMIS APARATŪROS ARBA PROGRAMINĖS ĮRANGOS SISTEMOMIS, ARBA KAD SVETAINĖ ARBA BET KOKIOS PASLAUGOS VEIKS NEPERTRAUKIAMAI IR BUS BE KLAIDŲ. 

MES NESAME ATSAKINGI UŽ IR NEPRIVALOME IŠLAIKYTI VISŲ VARTOTOJŲ DUOMENŲ, IR NEATSAKOME UŽ BET KOKIŲ VARTOTOJŲ DUOMENŲ PAŠALINIMĄ, PAŽEIDIMĄ, SUNAIKINIMĄ, APGADINIMĄ, NETEKIMĄ ARBA GEDIMĄ ARBA UŽ TREČIOSIOS ŠALIES PRIEIGĄ PRIE BET KOKIŲ VARTOTOJŲ DUOMENŲ. 

MES NEGARANTUOJAME IR NEDAROME JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL SĖKMĖS LYGIO (JEIGU TOKS YRA), KURĮ ASMENYS GALI PASIEKTI NAUDODAMI BET KOKIUS MŪSŲ PRODUKTUS ARBA PASLAUGAS. ASMENINIAI REZULTATAI GALI SKIRTIS IR PRIKLAUSO NUO DAUGELIO VEIKSNIŲ, ĮSKAITANT ATSKIRO ASMENS FINANSINĘ PADĖTĮ, PASTANGAS IR VEIKSMUS. NORĖDAMI GAUTI KONKREČIŲ PATARIMŲ DĖL SAVO VERSLO, JŪS TURITE KREIPTIS PATARIMO Į 5

KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ, PAVYZDŽIUI, BUHALTERĮ, TEISININKĄ IR (ARBA) PROFESIONALŲ KONSULTANTĄ. 

BE TO, NEI MES, NEI MŪSŲ LICENCIJŲ DAVĖJAI, NEDARO JOKIŲ PAREIŠKIMŲ IR NETEIKIA GARANTIJŲ DĖL TO, KAD TURINYS ARBA PASLAUGOS, ARBA MEDŽIAGA IR TECHNOLOGIJOS, PRIEINAMOS SVETAINĖJE ARBA PER JĄ, YRA TINKAMOS IR PRIEINAMOS NAUDOTI VISOSE GEOGRAFINĖSE VIETOVĖSE. JEIGU SVETAINE, PASLAUGOMIS ARBA BET KOKIA MEDŽIAGA ARBA TECHNOLOGIJOMIS, PRIEINAMOMIS SVETAINĖJE ARBA PER JĄ, JŪS NAUDOJATĖS UŽ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ RIBŲ, TIK JŪS ESATE ATSAKINGI UŽ VISŲ GALIOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT KITŲ ŠALIŲ EKSPORTĄ IR IMPORTĄ REGLAMENTUOJANČIAIS TEISĖS AKTAIS. NEI MES, NEI JOKIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI, PARTNERIAI ARBA SUSIJĘ ASMENYS NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖJE, JOS SERVERIUOSE ARBA BET KOKIAME IŠ SVETAINĖS ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ, PARTNERIŲ ARBA SUSIJUSIŲ ASMENŲ IŠSIŲSTAME EL. LAIŠKE NĖRA VIRUSŲ ARBA KITŲ KENKSMINGŲ ELEMENTŲ. 

Naudojimasis Paslaugomis

Vertindami šį sąrašą kaip pavyzdį ir juo neapsiribodami, jūs sutinkate, kad naudodamiesi mūsų Turiniu, Paslaugomis arba bet kokia Svetainės dalimi jūs:

 • (i) jokiu būdu nekeisite, netrinsite, nedekompiliuosite, neardysite Svetainės, Turinio ir Paslaugų ir neatliksite atvirkštinės Svetainės, Turinio ir Paslaugų inžinerijos;
 • (ii) nešmeišite, neįžeidinėsite, nepriekaubiausite, nepersekiosite, negrasinsite ir kitaip nepažeisite kitų asmenų juridinių teisių (tokių kaip privatumo ir viešumo teisės);
 • (iii) naudosite Paslaugas tik taip, kaip aiškiai nurodyta šiose Naudojimosi sąlygose, ir neskelbsite, neperduosite, nekopijuosite, neatkursite, nesiųsite el. paštu, neskelbsite internete, neįkelsite, neplatinsite ir neskleisite (arba nenaudosite Svetainės arba Turinio pirmiau minėtiems veiksmams) jokios nederamos, įžeidžiamos, pažeidžiančios teises, nešvankios arba neteisėtos temos, pavadinimo, medžiagos arba informacijos;
 • (iv) nekelsite failų, kuriuose yra programinė įranga arba intelektinės nuosavybės teisėmis apsaugota medžiaga (arba teisėmis į privatumą ir viešumą), nebent šios teisės priklauso jums, jūs jas kontroliuojate, arba gavote visus reikalingus sutikimus;
 • (v) nekelsite failų, kuriuose yra virusų, sugadintų failų arba kitos panašios programinės įrangos arba programų, kurios gali pakenkti kito asmens kompiuteriui;
 • (vi) nereklamuosite ir nesiūlysite parduoti arba pirkti jokių prekių ir paslaugų jokiais verslo tikslais, nebent atitinkama Paslauga konkrečiai leistų tokias žinutes;
 • (vii) nevykdysite ir nepersiųsite apklausų, konkursų, nekursite piramidinių struktūrų, nesiųsite šlamšto, brukalų arba nepageidaujamų el. laiškų bei jokios reklaminės, skatinimo ar kitos neleistinos medžiagos;
 • (viii) neatsisiųsite jokių failų, kuriuos paskelbė kitas Paslaugos vartotojas, jeigu jūs žinote arba pagrįstai turėtumėte žinoti, kad šie failai negali būti platinami tokiu būdu;
 • (ix) neklastosite ir neištrinsite jokių programinės įrangos ir kitos įkeliamame faile esančios medžiagos autoriaus rekvizitų, teisinių ar kitų atitinkamų pranešimų arba nuosavybės žymėjimų, arba šaltinio arba kilmės žymių;
 • (x) neribosite arba netrukdysite jokiam kitam naudotojui naudotis ir mėgautis Paslaugomis arba bet kokia kita Svetainės ar Turinio dalimi;
 • (xi) nepažeisite jokio elgesio kodekso ar kitų rekomendacijų, kurios gali būti taikomos bet kokiai konkrečiai Paslaugai arba bet kokiai kitai Svetainės arba Turinio daliai;
 • (xii) nerinksite informacijos apie kitus asmenis, įskaitant (bet neapsiribojant) el. pašto adresus, be jų išankstinio aiškaus ir rašytinio sutikimo;
 • (xiii) nepažeisite jokių galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų;
 • (xiv) nesinaudosite Paslaugomis, jeigu esate šalyje, kuriai JAV taiko embargą, arba esate įtraukti į JAV Iždo departamento sudarytą specialiųjų kategorijų asmenų sąrašą;
 • (xv) nesidalysite savo slaptažodžiu, neleisite jokiam kitam asmeniui prisijungti prie jūsų paskyros arba ir neleisite atlikti jokių kitų veiksmų, galinčių kelti pavojų paskyros saugumui.

Mes nesame įsipareigoję stebėti Paslaugų, Svetainės arba Turinio, tačiau pasiliekame teisę peržiūrėti paskelbtą medžiagą, susijusią su Paslaugomis, ir savo nuožiūra pašalinti bet kokią medžiagą. Mes neatsakome už jokius su mūsų stebėjimu susijusius veiksmus arba neveikimą.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atskleisti bet kokią informaciją, jeigu to reikalaujama pagal bet kokį galiojantį įstatymą, teisės aktą, norminį dokumentą, teisinį procesą arba valdžios institucijos reikalavimą arba, išimtinai savo nuožiūra, redaguoti, atsisakyti paskelbti arba pašalinti bet kokią informaciją arba medžiagą (visą arba jos dalį).

Į Paslaugas įkeltai medžiagai gali būti taikomi paskelbti naudojimo, atkūrimo ir (arba) sklaidos ribojimai, Atsisiųsdami medžiagą jūs privalote tokių apribojimų laikytis.

Mums pateikta informacija

Atsižvelgiant į Privatumo nuostatus, visai be išimties informacijai, duomenims, garsui, nuotraukoms, vaizdo įrašams ir autoriniams darbams, kuriuos jūs mums pateikiate, įskaitant bet kokius komentarus ir pasiūlymus (kartu vadinami – Lankytojo sukurtas turinys), jūs suteikiate mums neišskirtinę, perleidžiamą, perduodamą, sublicencijuojamą, nuolatinę, neatšaukiamą, visame pasaulyje galiojančią nemokamą ir visiškai apmokėtą licenciją naudoti, turėti, kopijuoti, platinti, parduoti, sublicencijuoti, atskleisti, viešai rodyti, atlikti, keisti, padaryti, importuoti, eksportuoti ir ruošti išvestinius darbus naudojantis Lankytojo sukurtu turiniu įvairiose paskirstymo pakopose bet kokioje žiniasklaidos priemonėje, kuri žinoma dabar arba bus išrasta ateityje.

Už Lankytojo sukurtą turinį, apibrėžtą šiame dokumente, nebus mokamas joks atlygis. Mes neįsipareigojame skelbti arba naudoti jokio Lankytojo sukurto turinio, kurį galite mums pateikti, ir bet kuriuo metu ir išimtinai savo nuožiūra galime pašalinti bet kokį Lankytojo sukurtą turinį.

Skelbdami, įkeldami, įvesdami, pristatydami arba pateikdami Lankytojo sukurtą turinį, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad jums priklauso arba jūs kitaip valdote teises į jūsų Lankytojo sukurtą turinį, kaip aprašyta šioje dalyje, įskaitant (bet neapsiribojant) visomis teisėmis, kurių reikia, kad galėtumėte pateikti, skelbti, įkelti, įvesti arba pateikti savo Lankytojo sukurtą turinį.

Jūs esate teisiškai atsakingi už visą Lankytojo sukurtą turinį, įkeltą, paskelbtą arba saugomą naudojantis Paslaugomis.

Mūsų paslaugos gali apimti skelbimo lentos paslaugas, tiesioginių pokalbių zonas, naujienų grupes, forumus, bendruomenes, asmenines interneto svetaines, kalendorius ir (arba) kitas pranešimų skelbimo priemones, skirtas įkelti arba platinti informaciją, medžiagą ir kitą turinį, arba bendrauti su visuomene apskritai arba tam tikra jos grupe. Jūs esate visiškai atsakingi už visą informaciją, vaizdus, grafiką, duomenis, tekstą, failus, nuorodas, programinę įrangą, žinutes, pranešimus ir kitą medžiagą (toliau – Galutinio vartotojo turinys), kuriuos jūs (arba kitas asmuo, naudodamas jūsų paskyrą) viešai arba privačiai paskelbė, išplatino, parodė, skleidė ar kitaip perdavė per Svetainę. Mes nekontroliuojame ir nebūtinai stebime Svetainėje paskelbtą Galutinio vartotojo turinį ir taip pat negarantuojame Galutinio vartotojo turinio tikslumo, vientisumo arba kokybės. Mes pasiliekame teisę visiškai savo nuožiūra, redaguoti, ištrinti arba įrašyti bet kokį Svetainėje rodomą Galutinio vartotojo turinį. Jūs suprantate, kad įeidami į Svetainę arba ja naudodamiesi galite susidurti su Galutinio vartotojo turiniu, kuris jums bus įžeidžiamas, nepadorus arba užgaulus. Jūs sutinkate naudoti Paslaugas tik tam, kad galėtumėte skelbti, siųsti ir gauti žinutes arba medžiagą, kuri yra tinkama ir susijusi su konkrečia Paslauga. Jūs suteikiate mums ribotą neišimtinę, perleidžiamą, perduodamą, sublicencijuojamą, nuolatinę, neatšaukiamą, visame pasaulyje galiojančią nemokamą ir visiškai apmokėtą licenciją naudoti, turėti, kopijuoti, platinti, parduoti, sublicencijuoti, atskleisti, viešai rodyti, atlikti, keisti, padaryti, importuoti, eksportuoti ir ruošti išvestinius darbus naudojantis Galutinio vartotoju turiniu ir siekiant suteikti jums Paslaugas, dėl kurių buvo pateiktas Galutinio naudotojo turinys.

Specialus pranešimas apie autorių teisių pažeidimą

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

Atsakomybės apribojimas

TOKIU MASTU, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, MES IR MŪSŲ SUSIJUSIOS ŠALYS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ JŪSŲ NAUDOJIMĄSI BET KOKIU TURINIU ARBA KITA INFORMACIJA, ARBA PASLAUGA, SUSIJUSIA SU SVETAINE, IR NEGALI BŪTI ATSAKINGI UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUOSTOLIAIS DĖL PRARASTO VERSLO, NEGAUTO PELNO ARBA BYLINĖJIMOSI), KURI I) KYLA DĖL BET KOKIO JŪSŲ PRIIMTO SPRENDIMO AR ATLIKTO VEIKSMO, REMIANTIS MŪSŲ TURINIU, PRODUKTAIS ARBA PASLAUGOMIS, II) KYLA IŠ ARBA YRA KOKIU NORS BŪDU SUSIJUSI SU SVETAINĖS AR TURINIO NAUDOJIMU ARBA VEIKIMU, ARBA SU VĖLAVIMU ARBA NEGALĖJIMU NAUDOTIS SVETAINE, TURINIU ARBA SUSIJUSIOMIS PASLAUGOMIS, ARBA KYLA DĖL BET KOKIOS INFORMACIJOS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PRODUKTŲ, PASLAUGŲ, SUSIJUSIOS GRAFIKOS IR PER SVETAINĘ GAUTO TURINIO NAUDOJIMO ARBA NETINKAMO NAUDOJIMO; III) YRA SUSIJUSI SU BET KOKIA NETEISINGA INFORMACIJA ARBA DUOMENIMIS; ARBA IV) KITAIP KYLA IŠ ARBA SUSIDARO DĖL JŪSŲ DUOMENŲ ARBA INFORMACIJOS NETEKIMO, NESVARBU, AR DĖL SUTARTIES PAŽEIDIMO, GARANTIJOS PAŽEIDIMO, DELIKTO (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT APLAIDUMU) ARBA KITAIP, NET JEIGU BUVO ŽINOMA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

MES NEATSAKOME UŽ PERTRAUKTUS, NEPASIEKIAMUS ARBA NEPRIEINAMUS TINKLUS, SERVERIUS, PALYDOVUS, INTERNETO PASLAUGŲ TEIKĖJUS, INTERNETO SVETAINES ARBA KITUS RYŠIUS ARBA RYŠIO KLAIDAS, SUGEDUSĮ, NETVARKINGĄ, LĖTAI VEIKIANTĮ, VĖLUOJANTĮ ARBA NETINKAMAI NUKREIPTĄ INFORMACIJOS PERDAVIMĄ KOMPIUTERIU, TELEFONU ARBA KABELIU, ARBA UŽ BET KOKIUS TECHNINIUS SUTRIKIMUS, GEDIMUS ARBA SUNKUMUS. 

PIRMIAU NURODYTI APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS TAIKOMI JUMS TIEK, KIEK TAI LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, KALBANT APIE VISUS BET KOKIO POBŪDŽIO VEIKSMUS, NESVARBU, AR ATLIKTUS REMIANTIS SUTARTIMI, DELIKTU (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT APLAIDUMU) AR BET KOKIA KITA TEISINE AR TEISINGA TEORIJA. JEIGU BET KOKIA ŠIO DOKUMENTO NUOSTATA BUVO PRIPAŽINTA NEGALIOJANČIA, JI TURI BŪTI ATSKIRTA, IR TAI NETURĖS ĮTAKOS LIKUSIŲ ŠIŲ NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ GALIOJIMUI IR VYKDYTINUMUI.

Nuorodos

Svetainėje kartkartėmis gali būti pateikiamos nuorodos arba nukreipimas į trečiųjų šalių svetaines, išteklius ir reklamuotojus (drauge vadinami – Trečiųjų šalių svetainės). Į tokias Trečiųjų šalių svetaines jūs pereinate savo rizika. Mes neatsakome už jokio Trečiųjų šalių svetainėse pateikto turinio, duomenų, nuomonių, rekomendacijų, teiginių ir kitos informacijos tikslumą ir patikimumą. Mes netiriame, nestebime ir netikriname tokių Trečiųjų šalių svetainių tikslumo ar išsamumo. Mes neatsakome už tokių Trečiųjų šalių svetainių prieinamumą, taip pat neatsakome už estetiką, išvaizdą, atitikimą skoniui arba subjektyvią informacinio turinio kokybę, reklamą, produktus arba kitą medžiagą, prieinamą tokiose svetainėse arba per jas. Šias nuorodas mes jums teikiame dėl patogumo ir galime jų atsisakyti bet kuriuo metu, išimtinai savo nuožiūra ir jums apie tai nepranešę. Tai, kad bet kokia bet kokių Trečiųjų šalių svetainių informacija, medžiaga arba turinys yra įtraukti į Turinį, arba įtraukti, susieti, pateikiami kaip nuoroda iš Svetainės arba į ją, nereiškia jokio aiškaus arba numanomo mūsų pritarimo trečiosios šalies turiniui, informacijai, duomenims, nuomonėms, rekomendacijoms, teiginiams, prekėms, paslaugoms arba produktams. Jeigu jūs nusprendėte iš Svetainės pereiti į minėtas Trečiųjų šalių svetaines, tai darote savo rizika. Jokiomis aplinkybėmis nei mes, nei jokie kiti susiję paslaugų teikėjai negalime būti laikomi tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingais už jokius nuostolius, sužalojimą ar žalą, sukeltus arba tariamai sukeltus dėl bet kokio tokiose Trečiųjų šalių svetainėse pateikto turinio, informacijos, duomenų, nuomonių, rekomendacijų, teiginių, prekių, paslaugų arba produktų naudojimo arba rėmimosi jais. Bet kokius nerimą keliančius dalykus turite siųsti atitinkamos Trečiosios šalies svetainės administratoriui. Jokios nuorodos į Trečiųjų šalių svetaines nereiškia, kad mes esame teisiškai įgalioti naudoti bet kokį prekės ženklą, firminį pavadinimą, logotipą arba autorių teisių simbolį, rodomą arba prieinamą per tokias nuorodas, arba kad bet kokia susieta Trečiosios šalies svetainė yra įgaliota naudoti bet kokį mūsų prekės ženklą, firminį pavadinimą, logotipą arba autorių teisių simbolį.

Nuoroda į mūsų įmonės svetainę

Jeigu jūs esate „Jeunesse Global“ platintojas, jums suteikiama ribota nešimtinė teisė kurti nuorodą į Svetainę iš atsikartojančios svetainės, kurią mes jums suteiksime, su sąlyga, kad tokia nuoroda atitinka šių Naudojimo sąlygų, Sutarties su „Jeunesse“ ir mūsų nuostatų bei tvarkų nuostatas. Jūsų negalite sudaryti įspūdžio, kad bet koks Svetainės subdomenas yra jūsų svetainės dalis. Ši ribotoji teisė gali būti bet kada atšaukta.

Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti, modifikuoti, pridėti arba pašalinti bet kurias šių Naudojimo sąlygų dalis. Jūs turėtumėte periodiškai perskaityti šias Naudojimo sąlygas, kad žinotumėte visus jų pakeitimus. Jeigu jūs naudojatės Svetaine po to, kai mes paskelbėme šių Naudojimosi sąlygų pakeitimus, bus laikoma, kad jūs pritarėte Naudojimosi sąlygų pakeitimams.

Taikoma teisė

Šioms Naudojimosi sąlygoms taikoma, ir jos turi būti aiškinamos bei įgyvendinamos laikantis Jungtinės Karalystės įstatymų, neatsižvelgiant į prieštaraujančius teisės aktų principus. Bet koks ieškinys dėl Svetainės turi būti pareikštas per dvejus metus nuo ieškinio priežasties atsiradimo, arba laikoma, kad jo visam laikui atsisakyta, ir yra suėjęs senaties terminas. Bet koks ieškinys dėl šių Naudojimosi sąlygų turi būti pareikštas kompetentingos jurisdikcijos Londono teismui. Šio dokumento šalys sutinka su tokia jurisdikcija ir teismų vieta.

Galimas teismo draudimas dėl pažeidimo

Atsižvelgiant į esamą arba gresiantį šių Naudojimosi sąlygų pažeidimą, greta visų kitų teisių gynimo priemonių šioms Naudojimosi sąlygoms gali būti taikomas teismo draudimas arba konkrečios priemonės, jeigu nėra faktinės žalos įrodymų, tačiau įrodyta, kad įvykdyti visi kiti reikalavimai tokiam draudimui nustatyti.

Kitos nuostatos

Šių Naudojimosi sąlygų nuostatos yra atskiriamos, ir tuo atveju, jeigu bet kuri iš šių Naudojimosi sąlygų nuostatų būtų laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, toks negaliojimas arba negalėjimas įgyvendinti jokiu atveju neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui arba vykdytinumui. Jeigu jums pažeidus bet kurią šių Naudojimosi sąlygų nuostatą mes atsisakome savo teisių, tai neturi būti ir negali būti laikoma mūsų teisių atsisakymu dėl bet kokio vėliau jūsų įvykdyto pažeidimo.

Ši dalis ir šių Naudojimosi sąlygų nuostatos, susijusios su atsakomybės atsisakymu, pareiškimais, garantijomis, žalos atlyginimo įsipareigojimais, intelektine nuosavybe ir taikoma teise, išlieka ir pasibaigus šių Naudojimosi sąlygų galiojimui.

Šios Naudojimosi sąlygos neapriboja jokių teisių arba teisių gynimo priemonių, kurias mes arba mūsų tiekėjai, licencijų davėjai ar kiti panašūs subjektai galėtų turėti pagal komercines paslaptis, autorių teises, patentus, prekių ženklus reglamentuojančius ar kitus įstatymus.

Šios Naudojimosi sąlygos, mūsų Privatumo nuostatai, bet koks Svetainėje paskelbtas susitarimas dėl galutinio vartotojo reklamos paspaudimų ir, jeigu jūs esate „Jeunesse Global“ platintojas, jūsų Sutartis su „Jeunesse“, nuostatai ir tvarka, sudaro visą susitarimą su mumis dėl jūsų naudojimosi Svetaine ir pakeičia visus ankstesnius raštiškus ar žodinius susitarimus. Joks bet kurios šalies teisių atsisakymas dėl bet kokio pažeidimo arba įsipareigojimų nevykdymo nėra laikomas teisių dėl jokio ankstesnio arba paskesnio pažeidimo arba įsipareigojimų nevykdymo atsisakymu. Šio dokumento dalių antraštės naudojamos tik patogumo sumetimais, ir neturi jokios teisinės galios.

Spausdinta šių Naudojimosi sąlygų versija ir bet koks elektronine forma pateiktas pranešimas turi būti priimtinas dėl šių Naudojimosi sąlygų vykstančiame arba su jomis susijusiame arbitražo procese tokiu pačiu mastu ir tokiomis pat sąlygomis, kaip ir bet kokie kiti verslo dokumentai ir duomenys, nuo pradžių sudaryti ir išlaikyti spausdinta forma. Šalys aiškiai išreiškia pageidavimą, kad šios Naudojimosi sąlygos ir visi susiję dokumentai būtų parengti Jungtinėse Amerikos Valstijose vartojama anglų kalba.

NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PERSKAITĖTE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS, JAS SUPRATOTE IR SUTINKATE LAIKYTIS VISŲ JOSE IŠDĖSTYTŲ SĄLYGŲ IR NUOSTATŲ, KURIOS KARTKARTĖMIS GALI BŪTI KEIČIAMOS.